Algemene voorwaarden Fitness Fusion B.V. kopen bij Leveranciers

Versie van 1 oktober 2020

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Klantaccount
 • Artikel 4 – Aanbod derde partijen
 • Artikel 5 – Bestelling en levering
 • Artikel 6 – Vergoeding en betaling
 • Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Leverancier(s) zijnde een rechtspersoon
 • Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens
 • Artikel 9 – Diversen
 • Artikel 10 – Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

 1. Omgeving: www.fitnessfusion.nl en iedere andere door Fitness Fusion aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Leverancier(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Leverancier en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Leverancier via het Platform.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Leveranciers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij Leveranciers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Fitness Fusion te raadplegen, zie o.a. www.fitnessfusion.nl).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Leverancier, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij Leveranciers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij Leveranciers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij Leveranciers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden Fitness Fusion kopen bij Leveranciers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fitness Fusion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Fitness Fusion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Leverancier(s)).
 6. Fitness Fusion heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij Leveranciers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Leverancier, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Leveranciers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij Leveranciers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Leverancier wordt geplaatst.

Artikel 3 - Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant dient een klantaccount bij Fitness Fusion te hebben;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Fitness Fusion is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Leveranciers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Fitness Fusion raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Leveranciers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Leverancier (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Fitness Fusion geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Leveranciers, kan de klant contact opnemen met de Fitness Fusion klantenservice. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen Fitness Fusion op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Fitness Fusion een bestelling plaatsen voor een product dat door een Leverancier wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Leverancier een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Leverancier ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Leverancier aangekochte product verschuldigd aan Fitness Fusion en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Leverancier. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Fitness Fusion.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Fitness Fusion is gewezen op de te late betaling en Fitness Fusion de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Fitness Fusion om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan Fitness Fusion cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Leveranciers.
 4. Leverancier heeft onherroepelijk het recht aan Fitness Fusion verleend om in naam van Fitness Fusion en met uitsluiting van de Leverancier de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Leverancier.
 5. Fitness Fusion zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Leverancier(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Leverancier zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  •  verplicht de Klant zich de Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Fitness Fusion van de desbetreffende Leverancier(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  • Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Fitness Fusion van de desbetreffende Leverancier;
  • Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Leverancier in haar Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Fitness Fusion gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via Fitness Fusion van Leverancier zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Fitness Fusion, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourbutton naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Fitness Fusion, aan de betreffende Leverancier te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Fitness Fusion dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Leverancier aanbiedt het product zelf af te halen mag Fitness Fusion wachten met terugbetalen tot de Leverancier het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Leverancier, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Fitness Fusion de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Fitness Fusion ter zake reeds ontvangen betaling retourneren

Artikel 8 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Fitness Fusion en/of de Leverancier aan Klant verzonden informatie.
 2. Fitness Fusion is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Leverancier worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Leverancier is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Fitness Fusion is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Leverancier aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Leverancier gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 9 - Diversen

 1. Fitness Fusion is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Fitness Fusion artikelen van Leveranciers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Fitness Fusion.
 2. Wanneer door Fitness Fusion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij Leveranciers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij Leveranciers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Fitness Fusion de Voorwaarden kopen bij Leveranciers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij Leveranciers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fitness Fusion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Fitness Fusion is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Leveranciers op de Fitness Fusion website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij Leveranciers, het (ver)kopen van artikelen door Leveranciers via de Fitness Fusion website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Leverancier is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.